Ionawr 2013: Eira yn Nhalgarreg

Bu prosiect Eira Ddoe yn y niwl am rai dyddiau gan i eira a gwyntoedd cryfion greu lluwchfeydd ac amodau gyrru gwael. Un o’r ardaloedd lle y bu eira oedd Talgarreg, Llandysul. Er i’r rhagolygon tywydd fod yn weddol gywir, daeth cwymp sydyn o eira ar nos Lun 14eg Ionawr ac Iau 17eg yn dipyn o sioc. Fodd bynnag, cwympodd yr eira trymaf ar ddydd Gwener 18fed, a bu gwyntoedd cryfion hefyd. Glynodd yr eira ar y ffenestri gan ei gwneud hi’n anodd gweld tu allan ac i deimlo’n ynysig iawn. Ar fferm Clettwr, chwythwyd eira i mewn i’r siediau wyna; o dan y drysau a thrwy dyllau yn y wal. Erbyn iddi nosi fe orchuddiwyd l^on y fferm, sy’n dringo ochr dyffryn Clettwr, gan luwchfeydd; rhai oedd yn ormod o faint i’r 4×4 eu trechu (gweler y llun isod am luwch ar ochr y l^on fferm). Caewyd yr hewlydd maint B cyfagos o Synod Inn i Lanybydder ac o Synod Inn i Ffostrasol yn ogystal, tan i swch eira (snowplough) eu clirio’r bore wedyn.

Ar ddydd Iau 24ain Ionawr, wrth i’r blog hwn gael ei ysgrifennu, mae’r hewlydd maint A a B ar agor ac yn glir, er bod dal angen gofal wrth yrru ar hyd yr heol maint C a’r l^on fferm i lawr i Clettwr. Gadewir y car ar ddiwedd y l^on fferm; er y byddai modd ei yrru i lawr y llethr, mae’n bosib na ddaw n^ol lan! O ganlyniad, mae’n rhaid cerdded y daith i ac o’r car ddwywaith y dydd mewn esgidiau cerdded a dillad cynnes. Er ymddengys hyn yn anghyfleustra, rhoddir atgofion o Clettwr yn ystod gaeaf 1962/63 y sefyllfa hon yn ei chyd-destun (darllenwch ‘Arbenigwr rhif 2’ yma). Nodwch nad yw Clettwr yn godro mwyach, felly nid yw gwastraffu llaeth yn broblem.

Ddoe (Mercher 23ain Ionawr), bu’n bwrw eira’n drwm dros dde-orllewin Cymru ac, er y caewyd ysgol Dyffryn Teifi (Llandysul) ac y mae’n parhau i fod ar gau heddiw (24/1/2013), ni ychwanegwyd gormod o drwch i’r eira yn Nhalgarreg. Ni rybuddiwy yr ardal am eira ac, fel y bu cyflwynwyr tywydd y teledu a’r radio yn ein hatgoffa trwy gydol ddoe, “y mae eira’n beth anodd iawn i’w ragweld”.

 

Sylwadau ar gau.